TAINA is voted Number 1

TAINA is voted Number 1 in the European round of GNVC.